Disgyblion

disgyblion
Dosbarth Yr Wyddfa Ar Brofiad Gwaith 06.10.17
Mae Dosbarth Yr Wyddfa yn brysur ar Ddydd Mawrth yn mynd i brofiad gwaith yn Seren, Blaenau Ffestiniog. Dyma'r criw sydd yn y gweithdy crefft yn paratoi at y Nadolig. Yn y lluniau mae'nt yn gwneud cardiau cyfarch - cliciwch ymadisgyblion
Ffilmio Dyn Bach y Byd Mawr 06.10.17
Fe fwynhaodd Sion feicio efo Deian o amgylch yr iard pan ddaeth 'Dyn Bach Y Byd Mawr' i ffilmio i'r ysgol - cliciwch ymadisgyblion
Gelli Gyffwrdd 10.07.17
Bu dosbarth Cnicht ar drip diwedd tymor yn Gelli Gyffwrdd. Cawsom dywydd arbennig a phawb wedi mwynhau. - cliciwch ymadisgyblion
Diwrnod y Llyfr 02.03.17
Disgyblion yr ysgol yn dathlu diwrnod y llyfr 02.03.17 - cliciwch ymadisgyblion
Dydd Gwyl Dewi 01.03.17
Y disgyblion yn mwynhau cinio blasus ar ddydd gwyl Dewi. 01.03.17 - cliciwch ymadisgyblion
Cyflwyno Siec i'r Ambiwlans Awyr 03.02.17
Aeth dosbarth Y Lliwedd i gyflwyno siec o £215 ir Ambiwlans Awyr yn Ninas Dinlle yng Nghaernarfon - cliciwch ymadisgyblion
Pacio Bagiau yn Tesco 28.01.17
Aeth Dosbarth y Lliwedd I bacio bagiau yn Tesco Porthmadog I godi arian ir Ambiwlans Awyr a Thim Achub Mynydd Aberglaslyn. Caglwyd £430 - cliciwch ymadisgyblion
Tim Achub Mynydd 27.01.17
Daeth Tim Achub Mynydd Aberglaslyn i sgwrsio am ei gwaith gyda Dosbarth y Lliwedd - cliciwch ymadisgyblion
Castell Harlech 27.09.16
Ymweliad Dosbarth y Rhos a chastell Harlech i weld y ddraig. Pawb wedi mwynhau! - cliciwch ymadisgyblion
Cyfeiriannu yng Nglynllifon 13.07.16
Bu nifer fawr o'r disgyblion yn cyfeiriannu yng Nglynllifon. Roedd tri tim - tim Coch, tim Gwyn a tim Gwyrdd. Bu pawb yn cyd-weithio yn dda yn eu timau, drwy ddilyn y map a chwilio am y llythrennau wrth y rhifau penodol. Ar ôl i bawb grwydro o gwmpas y goedwig, y tim Gwyrdd ddaeth i'r brig. Llongyfarchiadau mawr! - cliciwch ymaYmweliad i'r safle Ysgol Newydd
Trip Diwedd y Flwyddyn Dosbarth y Rhos 12.07.16
Disgyblion dosbarth y Rhos yn mwynhau eu hunain ar drip i Pili Palas. - cliciwch ymaYmweliad i'r safle Ysgol Newydd
Dosbarth y Felin yn ymweld â Gelli Gyffwrdd
Trip diwedd tymor Felin i Gelli Gyffwrdd - i'r tudalennau disyblion ac albwm Stori - Bu dosbarth y Felin yn ymweld â Gelli Gyffwrdd fel trip diwedd blwyddyn. Cafwyd lot fawr o hwyl gan bawb - yn enwedig ar y 'rollercoaster' â'r llithren ddwr. I weld mwy o luniau - cliciwch ymaYmweliad i'r safle Ysgol Newydd
Dosbarth y Felin yn ymweld â Fferm Glynllifon
Bu dosbarth y Felin yn ymweld â Fferm Glynllifon i gael gweld yr holl anifeiliaid sydd ganddynt yno, gan ein bod wedi yn siarad bethau byw yn y thema. Bu'r disgyblion yn rhoi bwyd i'r anifeiliaid yno. I weld mwy o luniau - cliciwch ymaYmweliad i'r safle Ysgol Newydd
Dosbarth y Felin yn ymweld â'r ysgol newydd
Bu dosbarth y Felin yn ymweld â'r ysgol newydd, a chael gweld y datblygiadau mawr sydd wedi digwydd ers i ni fod tro diwethaf. I weld mwy o luniau - cliciwch ymaplant
Sesiwn Touch Trust Hefo Diwylliant Tseina
Yn y sesiwn 'touch trust' fore Gwener, cawsom ymwelwyr o Tseina atom i chwarae gwahanol offerynnau, yn ogystal â dawnsio a chanu. Bu i'r disgyblion fwynhau yn fawr. - cliciwch yma


plant
Sioe Sali Mali 14.06.16
Disgyblion dosbarth y Rhos wrth eu boddau yn gweld sioe Sali Mali yn Neuadd Dwyfor Pwllheli. 14.06.16 - cliciwch yma


plant
Chwilio am Drychfilod 11.05.16
Disgyblion dosbarth y Rhos yn chwilio am wahanol drychfilod ac edrych arnynt drwy'r meicroscop fel rhan o'u gwaith themau 11/05/16 - cliciwch yma


plant
Gwaith themau dosbarth y rhos 10.05.16
Disgyblion dosbarth y rhos wrth eu bodd yn chwarae gyda creaduriaid bach fel rhan o'u gwaith themau 10.05.16 - cliciwch yma


plant
Sport Relief 18.03.16
Cawsom hwyl a sbri yn yr ysgol heddiw ar ddiwrnod Sport Relief.Roedd rhai wedi gwisgo i fyny yn wirion a cawsom daith gerdded o amgylch y cae chwarae am hanner awr.Fuodd rhai aelodau y Cyngor yn brysur iawn yn gwerthu bathodynnau a bandiau garddwrn a rhoi diod a orennau blasus i pawb wnaeth gerdded.Da iawn pawb am gymeryd rhan. - cliciwch yma


plant
Jambori 11.03.16
Disgyblion Dosbarth y Rhos a Dosbarth y Felin yn mwynhau eu hunain yn y Jambori - cliciwch yma


plant
Dydd Gŵyl Dewi 01.03.16
Disgyblion yr ysgol yn gwisgo coch ar ddiwrnod Gŵyl Dewi - cliciwch yma


plant
Blwyddyn Newydd Tseiniaidd - Dosbarth Clogwyn. 11.02.16
Dyma dosbarth Clogwyn yn mwynhau wrth ddathlu y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd.Rydym wedi gwneud gwahanol weithgareddau drwyr wythnos a wedi mwynhau - cliciwch yma


plant
Blwyddyn Newydd Tseiniaidd - Dosbarth y Rhos. 10.02.16
Disgyblion Dosbarth y Rhos yn cael gwers ar y flwyddyn newydd Tseiniaidd, ac yn mwynhau eu hunain yn dawnsio gyda'r mygydau dreigiau - cliciwch yma


plant
Gwers Goginio Dosbarth y Rhos 20.01.16
Disgyblion dosbarth y Rhos yn brysur yn gwneud bisgedi moch bach fel rhan o'u gwaith themau - cliciwch yma


plant
Yr Ysgol Newydd 22.01.16
Dyma ddisgyblion dosbarth Clogwyn yn ymweld a safle yr ysgol newydd. Mae'r adeilad wedi altro ac yn dod yn ei flaen yn dda iawn - cliciwch yma


plant
Y Goedlen 21.12.15
Dosbarth y Rhos yn mynd am ginio i westy'r Goedlen yn Edern, a chael hwyl yn y lle chwarae! - cliciwch yma


plant
Panto Martyn Geraint
Bu disgyblion y Felin a Rhos yn Neuadd Dwyfor, Pwllheli yn gweld panto gan Martyn Geraint. Cafodd pawb lot o hwyl yn canu a dawnsio - cliciwch yma


plant
Panto Snow White
Bu dosbarth y Felin a Clogwyn yn Venue Cymru, Llandudno yn gweld panto Snow White. Fe wnaeth y plant fwynhau yn fawr drwy ymuno yn canu a dawnsio - cliciwch yma


plant
PC Owen yn ymweld â dosbarth Felin
Bu PC Owen yn siarad hefo dosbarth Felin ynglyn â sut i fod yn ddiogel ar y wê. Cawsom wylio cartwnau er mwyn gweld y peryglon - cliciwch yma


plant
Pc Owen yn ymweld â dosbarth Clogwyn
Daeth Pc Owen in gweld i sgwrsio am ddiogelwch ar y we - cliciwch yma


plant
Dosbarth Clogwyn yn ymweld â Tyddyn Sachau
Disgyblion dosbarth Clogwyn yn ymweld ar addurniadau yn Tyddyn Sachau 4/12/15 - cliciwch yma


plant
Plant Mewn Angen
Dyma rai o blant dosbarth y rhos wedi gwisgo dillad eu hunain i godi arian at plant mewn angen 13/11/15 - cliciwch yma


plant
Cyflwyniad Iechyd a Diogelwch
Mae cwmni Wynne Construction wrthi yn brysur ar hyn o bryd yn adeiladu'r Ysgol Hafod Lon newydd. Bore 'ma, bu cynrychiolwyr o'r cwmni yn yr ysgol i roi cyflwyniad i bawb am iechyd a diogelwch ar safle adeiladau, a cawsom weld Ivor Goodsite - cliciwch yma


plant
Trip Uned y Traeth i Bermo
Dyma luniau dosbarth Uned y Traeth ar ein trip i Bermo ar y tren ac yna ymweld â gorsaf bad achub Bermo - cliciwch yma


plant
Ymweliad Phil o Arriva Wales
Dyma luniau dosbarth Uned y Traeth efo Phil o Arriva Wales a ddaeth I rannu gwybodaeth am ddiogelwch teithio ar y trenau ac ar y rheilffyrdd. - cliciwch yma


Celf Dosbarth Dolwar
Felin a Clogwyn - Ambiwlans Awyr ac Amgueddfa
Bu dosbarth Clogwyn a Felin yn ymweld â Ambiwlans Awyr Dinas Dinlle, i gael gweld beth yw gwaith yr ambiwlans awyr, a sut maen't yn codi arian. Yna cawsant fyd i'r Amgueddfa Hedfan i gael hanes y Maes Awyr a gweld gwahanol offer ac awyrennau gwahanol dros amser - cliciwch yma

Celf Dosbarth Dolwar
Tren Bach Llanberis 23.09.15
Trip Dosbarth y Rhos i Llanberis i fynd ar y tren bach ar y 23ain o Fedi, fel rhan o'i gwaith themau sef teithio - cliciwch yma

Celf Dosbarth Dolwar
Dosbarthiadau Felin a Clogwyn yn ymweld â Eglwys Santes Catherine
Bu dosbarthiadau Felin a Clogwyn yn ymweld â'r Tad Dylan yn Eglwys Santes Catherine yng Nghriccieth er mwyn gweld beth sydd mewn Eglwys a beth sydd yn digwydd yno. Cafodd y disgyblion weld tu mewn i'r eglwys a chlywed y Tad Dylan yn egluro am y gwahanol wasanaethau â'r pethau gwahanol sydd yn cael eu defnyddio ar eu cyfer - cliciwch yma

Celf Dosbarth Dolwar
Pêl-Droed
Dyma dim pêl-droed yr ysgol yn chwarae mewn twrnament yng Nghlwb Peldroed Llandudno - cliciwch yma

Celf Dosbarth Dolwar
Gwyddoniaeth Dosbarth Clogwyn
Dyma Dosbarth Clogwyn yn creu cwch allan o ffoil aliminiwm, cafwyd cystadleuaeth i weld pa gwch oedd yn arnofio hiraf ac yn dal mwyaf o bwysau - cliciwch yma

Celf Dosbarth Dolwar
Ymweliad a Safle Ysgol Newydd
Dyma dosbarth clogwyn yn ymweld a safle'r ysgol newydd 25:9:15,daeth Alison Hourihane in cyfarfod a ein tywys o amgylch y safle - cliciwch yma

Celf Dosbarth Dolwar
Gwyddoniaeth Dosbarth y Felin
Dyma dosbarth y Felin mewn sesiwn Gwyddoniaeth yn edrych ar sut mae defnyddiau gwahanol yn effeithio ar bellter y mae'r car yn ei deithio, wedi iddo gael ei ollwng o dop y llethr - cliciwch yma

Celf Dosbarth Dolwar
Trip Tren Dosbarth y Felin
Bu Dosbarth Y Felin yn ymweld â thren Ucheldir Cymru ym Mhorthmadog gan mae teithio yw'r thema y tymor yma. Bu'r dosbarth ar y tren i'r amgueddfa a chael cyfle i fynd ar y dren bach cyn teithio yn ol i'r stesion - cliciwch yma

Celf Dosbarth Dolwar
Dosbarth Clogwyn yn ymweld â Bad Achub Criccieth
Bu dosbarth Clogwyn yn ymweld a Bad Achub Cricieth. Cawsom hanes y Bad Achub gan Mr Peter Williams - cliciwch yma

Celf Dosbarth Dolwar
Dosbarth Clogwyn yn ymweld â Rheilffordd Ucheldir
Dyma ddosbarth Clogwyn yn ymweld â Rheilffordd ucheldir ym Mhorthmadog.Aethom o amgylch yr amgueddfa i weld y gwahanol drennau yn yr hen amser - cliciwch yma

Celf Dosbarth Dolwar
Dosbarth y Felin yn ymweld â Ysbyty Chwarel Llanberis
Bu dosbarth y Felin yn ymweld â Ysbyty Chwarel Llanberis ar ddydd Mercher Mehefin 24 i gael gweld be oedd yn digywdd mewn ysbytai yn yr hen amser a'r math o ofal oedd pobl yn eu gael. Cawsom bicnic ar y fainc tu allan ac yna ymlaen i McDonalds i gael pwdin. Cawsom hefyd fynd i barc Coed Helen yn y prynhawn. I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Fferm i'r Fforc
Fferm i'r Fforc
Bu aelodau o ddosbarth y Rhos, Felin a Clogwyn yn Tesco Porthmadog ddechrau mis Mai ar gyfer sesiynau Fferm i'r Fforc. Cawsant flasu gwahanol fwydydd a chael gweld o le mae'n bwyd yn dod.

Lluniau Sesiynau Fferm i'r Fforc
- 07.05.2015 - cliciwch yma
- 06.05.2015 - cliciwch yma
- 05.05.2015 - cliciwch yma

Celf Dosbarth Dolwar
Celf Dosbarth Dolwar
Dyma luniau o waith celf y dosbarth yn ystod tymor y Gwanwyn 2015 - cliciwch yma

Prosiect Ty Gobaith
Prosiect Tŷ Gobaith
Mae Dosbarth Clogwyn wedi bod yn casglu caeadau poteli ar gyfer yr elusen Tŷ Gobaith. Maent wedi casglu nifer fawr ohonynt a phob caead yn rhoi 1c i'r elusen. Da iawn chi. I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Taith Glynllifon Dosbarth y Rhos
Taith Glynllifon Dosbarth y Rhos
Bu Dosbarth y Rhos yn ymweld â pharc Glynllifon. Cafwyd lot fawr o hwyl yn yr awyr agored. I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Diwrnod y Llyfr 5-3-15
Diwrnod y Llyfr 5-3-15
Ar Diwrnod y Llyfr roedd nifer o gymeriadau newydd yn yr ysgol. Cafodd y disgyblion wisgo fel eu hoff gymeriad o lyfr. Yn ystod y diwrnod cafodd y disgyblion wrando ar storïau gwahanol. I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Gwaith Celf Yr Urdd
Gwaith Celf Yr Urdd
Bu aelodau'r Urdd yn brysur yn creu gwaith Celf ar gyfer yr Eisteddfod. Dyma luniau o holl waith Celf yr ysgol. I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Peintio Gyda Dail
Peintio Gyda Dail
Bu disgyblion dosbarth y Rhos yn casglu dail, ac yna yn eu defnyddio i beintio. I weld mwy o luniau - cliciwch yma

Diwrnod Trwyn Coch
Diwrnod Trwyn Coch
Ar ddiwrnod Trwyn Coch cafodd y disgyblion ddod i'r ysgol yn nillad eu hunain a chael prynu trwyn coch neu fand braich. I weld mwy o luniau - cliciwch yma